Jak mohou technologie UPS přeměnit datová centra na energetické hrdiny

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Za poslední roky prošla datová centra velkými změnami. Kvůli jejich intenzivní spotřebě energie a souvisejícím emisím uhlíku jsou považovaná za subjekty, které přispívají k ničení životního prostředí. Pokročilé technologie zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) však mají potenciál proměnit je v zařízení šetrná k životnímu prostředí.

Nakolik se ve skutečnosti na datová centra spoléháme?

V současném životě je obtížné představit si součást našeho života, která není nějakým způsobem propojena s datovými centry. Cloudové servery a digitalizace obecně představují nový standard pro nás jako jednotlivce, ale i pro celou společnost. Pokud jsme o tom měli nějaké pochybnosti, pak nám je vyvrátila globální reakce na pandemii COVID-19. Lockdowny a nařízení omezující sociální kontakt měly v mnoha zemích za následek přesunutí většiny pracovní sily k práci na dálku a společenský život se, více než kdy dříve, přesunul do online prostředí. Na začátku pandemie BT hlásila 35% až 60% nárůst využití pevného širokopásmového připojení v denních hodinách pracovního dne. Je tak jasné, že podniky i spotřebitelé se stále více spoléhají na nepřetržitou, „vždy spuštěnou“ digitální infrastrukturu. Důsledkem této situace je budování stále více datových center, aby se zajistila kapacita pro prudký nárůst zpracování dat, který je pro umožnění tohoto digitálního životního stylu nezbytný.

Některé odhady v současné době uvádějí, že datová centra tvoří přibližně 3 % celosvětové poptávky po energii. S rostoucím využitím datových center jim svět samozřejmě začíná věnovat větší pozornost. V dokumentu BBC se uvádí, že třicetihodinové streamování televize produkuje obdobné emise uhlíku jako jízda na vzdálenost 160 kilometrů. Spotřebitelé, kteří si stále více uvědomují dopad svého online života na planetu, tak budou hledat možnosti s nižším dopadem na životní prostředí. Ekologizace datových center je pro řešení tohoto problému ale příliš zdlouhavou cestou.

Boj s tlakem v pandemii

Přechod z kanceláře na práci na dálku znamená, že datová centra spotřebovávají mnohem více energie a produkují mnohem více uhlíku. Analýza společnosti Nokia naznačuje, že celkový internetový provoz se zvýšil o 25 % oproti úrovni před pandemií. I kdyby se měl svět vrátit ke svým předpandemickým zvykům, stále bychom očekávali, že se datová centra postupně stanou jedním z hlavních světových uživatelů energie: podle Akamai by k nárůstu provozu, který způsobila pandemie, stejně během jednoho roku došlo.

Naproti tomu však Nature naznačuje, že emise uhlíku byly na začátku dubna 2020 o 17 % nižší než obvykle, a přestože práce na dálku nebude představovat celou příčinu tohoto snížení, je zřejmý určitý potenciál pro různé modely práce, které by mohly snižovat dopad na životní prostředí. Skutečnost, že tolik podniků dokázalo udržet provoz při práci na dálku, je pochopitelně důkazem síly sítí a datových center. Navíc miliony pracovníků po celém světě, kteří využívají ke své práci cloud odhalily, jakou roli by mohla práce na dálku hrát ve snahách snížit emise uhlíku. Jakkoli byla pandemie tragická, byla také akcelerátorem pro nárůst využití digitálních technologií jednotlivci a společností. Ty jsou nyní součástí našich pracovních a společenských životů.

Potenciál technologií UPS

Limitujícím faktorem pro přijetí obnovitelné energie na úrovni sítě je nedostatek setrvačnosti. Síť setrvačnost potřebuje pro udržení její frekvence. Technologie UPS mohou pomáhat datovým centrům poskytovat rychlou odezvu a pomáhat řešit problémy související s nízkou setrvačností a omezením frekvence poskytováním síťových (doplňkových) služeb. To pak může pomoci zvýšit přijetí obnovitelných zdrojů energie a snížit závislost na zdrojích fosilních.

Kromě pozitivního dopadu na životní prostředí mohou zařízení technologie UPS EnergyAware také generovat pro datová centra hodnotu. Přijetím inteligentních strategií pro dobu použití a snižování špiček v síti, mohou manažeři datových center ušetřit na nákladech na energii. Může jim to však také umožnit těžit ze stávajících investic do UPS tím, že provozovatelům distribučních sítí nabídnou pomoc pomoc s vyvážením systému a regulací frekvence. Tyto služby mohou představovat nový zdroj příjmů. UPS EnergyAware vytváří obousměrný vztah se sítí a pomáhá operátorům s lepším řízením frekvence a jejím udržováním v přísných regulačních a provozních mezích. Kromě urychlení přijímání obnovitelných zdrojů a generování výnosů zajišťuje UPS pro datová centra primárně samozřejmě bezpečný výkon sítě.

Přechod k využívání obnovitelných zdrojů energie je nezbytný k potlačení klimatických změn vyvolaných člověkem a je stále jasnější, že jádrem našeho úspěchu budou nové technologie. Vzhledem k tomu, že datová centra mají zásadní význam pro fungování našich digitálních životů, existuje jedinečná příležitost využít jejich energie k navrácení zpět do sítě, a to při zachování jejich funkčnosti a provozuschopnosti.

Přeměna na energetického hrdinu

Zvýšená elektrifikace společnosti znamená, že potřebujeme nalézt způsob, jak vyvážit rostoucí poptávku po energii a přitom zajistit její obnovitelné zdroje. Využití obnovitelných zdrojů v síti vyžaduje s ohledem na svou proměnlivou povahu pečlivý management – a právě zde může nastoupit velká elektrická kapacita datového centra. Díky využívání vlastních rezerv k zohlednění efektu této proměnlivosti mohou datová centra pomoci zvládat náhlé poruchy ve výrobě energie a při přechodu k obnovitelným zdrojům energie tak mohou pomoci proměně celé sítě. Právě tato schopnost současně snižovat četnost výpadků proudu i spotřebu uhlíkové energie poukazuje na potenciál datových center jako environmentálních premiantů namísto těch, kdo energii pouze spotřebovávají.

Autor: Ciaran Forde, vedoucí segmentu datových center ve společnosti Eaton

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...