Siemens zdokonalil svůj software pro správu výrobních celků ve farmaceutickém průmyslu

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Společnost Siemens zdokonalila v těsné spolupráci s renomovanými farmaceutickými firmami svůj objektově orientovaný softwarový systém Comos pro správu výrobních celků. Systém byl rozšířen o specifický nástroj Comos PQM (Project Quality Management), který nabízí integrovanou správu dat a posuzování celkové způsobilosti farmaceutických výrobních závodů. Comos PQM umožňuje zajistit ve všech fázích životního cyklu závodu shodu s ustanoveními národních i mezinárodních dohlížecích orgánů, usnadnit vedení předepsané dokumentace a zrychlit realizaci projektů.

K prokázání způsobilosti je třeba mít úplnou a aktuální dokumentaci všech fází životního cyklu celého výrobního závodu. Nástroj Comos PQM umožňuje zahájit hodnocení způsobilosti současně se začátkem prací na projektu. Systém systematicky zaznamenává a dále zpracovává veškeré související údaje od samého počátku projektování výrobního závodu a všech jeho provozů. Současně s použitím standardizovaných šablon ve fázi návrhu a inženýrinku je například automaticky vytvořena struktura nezbytné dokumentace. Comos PQM také umožňuje k jednotlivým činnostem jednoznačně přiřadit odpovědnosti a termíny. Odpovědní pracovníci tak mohou bez prodlení vytvořit potřebné dokumenty a předat je k posouzení příslušným kontrolním orgánům. Tyto pracovní postupy odpovídají požadavkům tzv. správné výrobní praxe (Good Manufacturing Practice – GMP) i ustanovením dohlížecích orgánů.

Systém Comos uživateli nabízí mnoho podpůrných funkcí a kontrolních mechanismů. S použitím metod odhadu rizika například lze určit vliv jednotlivých úseků závodu či systémů na kvalitu produktů. Dokumenty potřebné k prokázání způsobilosti se spolu s projektovou dokumentací a výsledky funkčních zkoušek automaticky přiřazují k příslušnému systému, takže vznikne kompletní sada dokumentů popisujících kvalitu. V databázi systému Comos jsou zaznamenány veškeré změny, takže dokumenty v této sadě jsou neustále aktuální a vždy popisují skutečný stav výrobního závodu. Při použití integrovaného nástroje pro odhad rizika lze snadno určit, které z uvažovaných změn ve výrobě vyžadují nové posouzení způsobilosti a poté zahájit potřebné činnosti.

Komponentu vytvořenou v rámci projektu lze uložit do systému Comos jako model a znovu použít v dalších projektech. Tato standardizace vede k vyšší kvalitě a výkonnosti při projektování a následně ke zkrácení doby potřebné k uvedení závodu do provozu. Výsledkem je rychlejší uvedení produktu na trh a dokonalejší využití patentů.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...