Počítačová podpora frézovacích strategií (3. část) + VIDEO

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[KOMENTÁŘ] Seminář uskutečněný v prostorech Střední průmyslové škole v Bruntále rozpoutal vlnu otázek a reakcí na internetovém fóru. Pokusím se tedy oficiálně reagovat na ohlasy čtenářů a účastníků, kteří netrpělivě čekají na vyhodnocení semináře.

Na fóru www.c.n.c.cz se rozpoutala vlna diskuzí a ohlasů k uskutečněnému semináři. Chtěl bych tímto upozornit čtenáře, že příspěvky uvedené v tomto fóru nejsou reakcí organizátorů.

Před samotným komentářem a příspěvkem k závěru nejdříve připomenu cíl semináře. Záměrem semináře bylo poukázat na moderní frézovací strategie a jejich aplikace v praxi. Úkolem semináře bylo obrobit za konstantních předem známých podmínek (pro všechny byl stejný stroj, nástroj, obrobek i upnutí) s nejlepším možným výsledkem v souladu s výkresem obrobku. Tyto podmínky musel každý respektovat, i když má zkušenosti s jiným vybavením, jelikož byly tyto podmínky z hlediska finančního zajištěny pořadateli semináře. Uspořádaný seminář mezi dodavateli vyvolal ze semináře soutěž a dodavatelé jej takto samozřejmě pojali. Musím však konstatovat, že v průběhu semináře nepanovala žádná rivalita nýbrž pohodová atmosféra doplněná mnoha připomínkami, které se konzultovali u bohatého, myslím si, že i dokonale připraveného rautu.

Co bylo dále podstatné, aby každý prezentující nejlépe formou přímého programování poukázal na programování v prezentovaném CAM softwaru. Tuto skutečnost však nepochopila většina prezentujících a místo programování se věnovali přednášce zaměřené na historii firmy, výhodám softwaru, vzniku efektivních frézovacích strategií a její myšlence, časovým úsporám apod. Jestli tuto volbu volili prezentující před přímým programováním z toho důvodu, že by součást v časovém rozmezí dvaceti minut nestihli naprogramovat lze pouze polemizovat. Hlavní myšlenkou semináře bylo představit pracovní prostředí a vysvětlit volbu strategií pro konkrétní geometrické útvary na experimentálním dílu. To, že s programováním souvisí i pracovním prostředí a jaká jsou pracovní prostředí prezentovaných softwarů, zda je postup práce při tvorbě programu jednoduchý nebo složitý jsme se na semináři u většiny prezentovaných softwarů nedozvěděli. Dovolím si zde však zmínit, že se tento záměr povedl až na několik prezentujících, kteří takto prezentovali ve zlomku času z dvacetiminutové prezentace, pouze Pavlu Cucovi se softwarem HSMWorks. Pavel Cuc věnoval celý čas z prezentace programování a takto připravená prezentace se očekávala i od ostatních prezentujících.

Odpolední část byla stěžejní a ukázala, jak se výsledky programátorů projevily v samotném procesu obrábění. K vidění bylo opravdu mnoho. Mohli jsme shlédnout dokončené i nedokončené obrobky, zlomený nástroj nebo „utopenou frézu“. Tento problém vznikl v důsledku programátora, který pravděpodobně nerespektoval pracovní podmínky a doporučené řezné parametry výrobcem řezných nástrojů společností Seco Tools. Jestliže některý z dodavatelů před seminářem provedl zkoušky obrobitelnosti a při obrábění se nevyskytly žádné potíže, mohl se předem informovat, zda jsou tyto podmínky dostupné i na obráběcím stroji v dílnách SPŠ Bruntál. Tím je myšlen dostatečný tlak chladicího média, ať už to byl vzduch nebo procesní kapalina, upnutí obrobku nebo upnutí nástrojů.

Pokud všichni respektovali doporučené řezné parametry a využili k tomu své zkušenosti, očekávalo se, že se získají podobné výsledky. Z časů obrábění (Tab. 1), které byly zaznamenány na semináři, už to tak ale nevypadá.

Tab. 1: Časy obrábění experimentálního dílu na semináři Počítačová podpora progresivních frézovacích strategií

Nutno podotknout, že z času obrábění nelze usuzovat o nejlepším CAM systému ani o nejlépe použitých frézovacích strategiích. Čas obrábění souvisí s opotřebením nástrojů mající vliv na drsnost povrchu, geometrickou a tvarovou přesnost, zbytkové povrchové napětí a řadu dalších aspektů a z tohoto důvodu je vyhodnocení časově velmi náročné.

Z řad odborných návštěvníků byly ohlasy, že by proces obrábění dopadl jinak, kdyby byly k dispozici jiné nástroje, jiný stroj a všeobecně jiné pracovní prostředí a další názory ze strany prezentujících, že by byl výsledek lepší, když by se spustil obráběcí proces podruhé apod. Na tyto varianty nelze brát ohled, jelikož měli všichni přítomní stejné podmínky a bylo pouze na nich, jak umí tyto vstupní parametry využít. V praxi je proces obrábění taktéž omezen určitými kritérii, která se musí respektovat. Nejčastěji bývají omezující kritéria finanční a ty platily i v tomto případě. Která firma si může dovolit na prvním obrobku experimentovat a druhý pustit jako odladěný program? Zde je nutné také připomenout, že CAM systém je pouze programovací prostředí, které ovládá lidský faktor a z tohoto důvodu se na procesu obrábění projeví zkušenosti technologa.

Na základě ohlasů ze semináře se organizační tým rozhodl vyjádřit k takovému hodnocení, které bude vyplývat z naměřených hodnot týkající se geometrické a tvarové přesnosti, drsnosti obrobeného povrchu a opotřebení nástrojů. Proměřit všechna tato hlediska bude pro organizátory velmi časově náročné a neočekávají se v brzké době. Hodnotit CAM systém jako produkt by byl složitou záležitostí a neopravňuje organizátory semináře k závěrečnému výroku. Každý CAM systém má své výhody či nevýhody a jeho specializace se projeví v praxi a jak už bylo zmíněno, CAM systém ovlivňuje především zkušenost technologa a znalost výrobního prostředí.

Závěrem bych velmi rád zmínil, že výsledkem nemusí být porovnání, zda je ten či onen CAM systém výhodnější. Přínosnějším by byl výsledek, na základě kterého lze konstatovat, že aplikované strategie (ať už klasické nebo efektivní) mají menší či větší vliv na parametry související s jakostí povrchu a jestli jej vůbec nějakým způsobem ovlivňují. Tento výsledek by měl největší přínos pro praktické využití.

Jestliže vás zaujaly výsledné časy obrábění, podívejte na sestřih ukázek obrábění.

http://www.youtube.com/watch?v=LiUI5JzaDvs

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...