Petr Očko: Evropské peníze českým firmám v době krize pomohly

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[ROZHOVOR] České firmy měly o peníze z fondů Evropské unie velký zájem. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu byl operační program Podnikání a inovace velmi dobře nastaven a splnil svůj cíl. S Petrem Očkem, ředitelem sekce fondů Evropské unie, vývoje a výzkumu, jsme mluvili nejen o dobíhajícím programovém období, ale i o přípravách na programové období 2014 až 2020.

Ředitel sekce fondů Evropské unie, vývoje a výzkumu Petr Očko. Zdroj: Czechinvest.org

Průmysl.cz: Aktuální programové období se pomalu blíží ke konci. Kolik z nabízených prostředků je již vyčerpáno?

Petr Očko: Operační program Podnikání a inovace (OPPI) nabízí českým podnikatelům v rámci dotačních a úvěrových programů bezmála 90 miliard korun.  K 15. září 2012 činil objem přiznané dotace ve vydaných Rozhodnutích celkem 66,95 miliard korun, tedy již přes 75 % prostředků bylo schváleno. Nadále však probíhá proces hodnocení projektů. Zatím jsme obdrželi 13 691 plných žádostí v objemu 137,24 miliard korun. Souběžně s těmito procesy nadále zefektivňujeme proplácení prostředků z operačního programu.  Jen v letošním roce podnikatelé vyčerpali zatím 10 miliard korun a celkem tak Ministerstvo průmyslu a obchodu české, zejména pak malé a střední podnikatele podpořilo částkou 36 miliard korun. Na svých účtech tak mají už více než třetinu z celého operačního programu.

Mohou ještě dnes podnikatelé žádat o peníze z evropských fondů? Zůstanou některé prostředky nevyužity?

V současné době je možné předkládat registrační žádosti do dvou programů, a to Inovace – Patent a Potenciál.  Pro žadatele, kteří podali registrační žádost do programů Eko-energie a Nemovitosti, je ještě otevřen příjem plných žádostí do těchto programů. Do konce roku je zároveň možné využít velmi úspěšný projekt Marketing – Společná účast na speciálních výstavách a veletrzích v zahraničí, jehož realizátorem je Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR.

Přestože jsme vyhlásili výzvy v objemu 95 miliard korun, ne všechny byly naplněny. Zaregistrované projekty prochází několika stupni hodnocení a k podpoře jsou vybrány jen projekty kvalitní a životaschopné. Počátkem příštího roku budou tedy eventuálně vyhlašovány poslední výzvy tak, abychom nabídli českým podnikatelům maximální možnost vyčerpat všechny prostředky operačního programu. Přesný výčet vyhlašovaných programů se ovšem může měnit v závislosti na tom, kolik peněz podnikatelé z celého operačního programu reálně vyčerpají.

Naší snahou je, aby veškeré prostředky byly vyčerpány. V plánu je tedy využití takzvaného zásobníku, aby v případě odstoupení již schválených projektů bylo možné tyto prostředky znovu využít na jiné, kvalitní projekty.

loga
Loga úřadů

Které z programů byly nejvíce využívány podniky ze sektoru průmyslu?

Nejvíce poptávanými programy ve vztahu k alokaci jsou ICT a strategické služby, Školicí střediska a Inovace. Co do výše poskytnuté dotace jde o programy Nemovitosti (přibližně 10 mld. Kč), Inovace (16,8 mld. Kč), Eko-energie (8,4 mld. Kč) a Rozvoj (7,2 mld. Kč). Nejvíce schválených projektů s Podepsaným Rozhodnutím zaujímá program ICT v podnicích (1192), Inovace (1180), Rozvoj (1027), Marketing (966) a Eko-energie (787). Ve většině jmenovaných programů příjemci realizují především investice do dlouhodobého hmotného majetku, technologií, školení zaměstnanců apod. Vychází se ze způsobilých výdajů, které jsou pro každý program podpory specifické. Z dosavadních statistik OPPI dále vyplývá, že nejvíce intervencí směřuje především do výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla, výroby strojů a zařízení, do činností v oblasti informačních technologií, výzkumu a vývoje.

Jak byste zhodnotil programové období 2007 až 2013 jako celek?

V první řadě je potřeba vyzdvihnout zájem podnikatelů o operační program. Jen registračních žádostí jsme obdrželi přes 20 tisíc a OPPI se v současné době řadí mezi nejúspěšnější programy. Neustále pracujeme také na odstraňování administrativních překážek, upřesňování pravidel a na zefektivňování veškerých procesů tak, aby vyřizování žádostí o podporu a vyplácení peněz bylo ještě rychlejší. Zejména díky elektronizaci dokumentů se nám podařilo významně zjednodušit a urychlit veškeré procesy, počínaje žádáním o dotace až po jejich vyplácení.Velkým přínosem při čerpání prostředků z OPPI je pro nás aplikace eAccount, která umožňuje jednoduchou a rychlou elektronickou komunikaci s žadateli v průběhu celého procesu administrace projektů. Podnikatelé si na ni zvykli a jsou s ní velmi spokojeni. Navíc v době, kdy se v mnohých programech financovaných z fondů EU řeší problém s čerpáním, daří se nám znatelně zvyšovat objemy prostředků proplácených příjemcům dotací. V této oblasti jsme velmi úspěšní, v roce 2012 je na účty podnikatelů proplácena více než jedna miliarda korun každý měsíc.

Samozřejmě, že se v průběhu implementace objevily i určité problémy. Evropská komise na základě auditů na krátké období pozastavila OPPI a požadovala doložení určitých dokumentů. Téměř všechny nedostatky se podařilo vysvětlit a řádně doložit. Nedořešená zatím zůstává problematika ČMZRB. Z těchto připomínek pak určitě budeme čerpat poučení pro další období.

Každá z investic by měla v ideálním případě přinést vyšší objem produkce, více nových pracovních míst, růst efektivity výroby, zvýšit konkurenceschopnost… Zjednodušeně řečeno, každá proinvestovaná koruna by se měla společnosti několikanásobně vrátit. Byl podle Vás tento cíl za přispění evropských peněz splněn?

Na základě doposud provedených analýz se ukázalo, že vývoj ekonomických ukazatelů podpořených firem podléhal v době ekonomické krize menším výkyvům než u podnikatelských subjektů bez podpory (studie DHV – použití kontrafaktuální analýzy). Podpořené subjekty doposud vytvořily více než 13 700 nových pracovních míst (více než 4 000 z nich obsadily ženy). Nejvíce tomu bylo v programech Rozvoj (2300), ICT v podnicích (1732), ICT a strategické služby (1296) a Inovace (1287). Pokud se podíváme na dosavadní výsledky implementace jednotlivých programů OPPI, projekty v programu Inovace dosáhly téměř 23% podílu tržeb inovovaných výrobků na celkových tržbách, cílová hodnota stanovená pro rok 2015 na úrovni 25 % bude tedy naplněna.

Významného pokroku je dosaženo i v investicích do infrastruktury rozvoje lidských zdrojů, kde je plánováno vytvořit téměř 22 000 nových míst pro školení (program podpory Školicí střediska). Projekty OPPI mají široký záběr v národním hospodářství i v oblastech energetiky a životního prostředí, kde ve výrobě tepla a elektrické energie z OZE je dosahováno 1 800 TJ (teplo) a 800 GWh (elektřina). Projekty v programu Eko-energie celkově přispívají k redukci emisí CO2 o více než 300 000 tun. Další reálné výsledky v podobě patentů, počtu nově vytvořených pracovních míst ve VaV (1125), rekonstrukcí nevyužitých průmyslových objektů, výstavby vědeckotechnických parků nebo podnikatelských inkubátorů sloužících k posílení vazeb soukromé a veřejné sféry na poli výzkumu, vývoje a inovací, dále posilují měřitelné efekty intervencí podpor OPPI a zvyšují tak mezinárodní konkurenceschopnost především MSP.

Brožura OPPI
Jedna ze stránek brožury programu OPPI. Zdroj: MPO.cz

V současné době jistě probíhají intenzivní jednání k dalšímu programovému období. V čem bude toto programové období jiné? Jsou již známé jeho bližší obrysy? Kolik prostředků je ve hře?

Intenzivní přípravy na budoucí programovací období let 2014 až 2020 probíhají jak na úrovni Národního koordinačního orgánu – MMR,  tak na nižší úrovni včetně MPO. V současné době se jedná zejména o zaměření budoucích intervencí ze strukturálních fondů ve formě tzv. tématických okruhů a přípravu Dohody k EK o partnerství pro programové období let 2014 až 2020.

Na rozdíl od předchozího programovacího období je v návrzích nových nařízení EK ke strukturálním fondům uvedeno 11 tématických cílů (čl. 9 obecného nařízení), kam má podle EK podpora směřovat, a dále v čl. 5 návrhu k ERDF jsou tyto cíle specifikovány uvedením jednotlivých investičních priorit.

Intervence z kohezní politiky 2014 až 2020 mají být více než doposud zaměřeny na růst ekonomiky regionů. MPO se z 11 tématických cílů přímo týkají 4 :

  • posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
  • zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií
  • zvýšení konkurenceschopnosti MSP
  • podpora přechodu na nízkouhlíhové hospodářství

Mnohem větší důraz bude v dalším programovacím období směřován k věcnému plnění. Investiční priority mají být těsně svázány s indikátory dosažení cílových stavů v roce 2020. Zatímco v současném programovacím období EK kontroluje spíše správnost provádění finančních operací, bude v budoucnu vázat využívání finančních prostředků přímo na dosahování ekonomických dopadů. Větší pozornost, a to i z pohledu našeho ministerstva, bude kladena na efektivní využití i tzv. měkkých peněz z prostředků Evropského sociálního fondu, které mohou výrazně napomoci rozvoji kvalifikací v jednotlivých firmách i nastavení nových vhodných podmínek pro rozvoj technického vzdělávání ve školách.

Na základě návrhů finanční perspektivy EK se má v případě ČR jednat zhruba o dvě třetiny dosavadních finančních prostředků vymezených v rámci strukturálních fondů, což opět je značná suma budoucích využitelných zdrojů. Všechno však bude záviset na procesu vyjednávání ČR s EK.

Častým terčem kritiky byl velký počet operačních programů. Můžeme očekávat v následujícím programovém období jisté zpřehlednění či zjednodušení?

Velký počet operačních programů v ČR byl kompromisním řešením ve vztahu k úrovni hospodářské a sociální sféry v ČR a také výsledkem jednání s EK. Dosavadní návrhy Národního koordinačního orgánu směřují k menšímu počtu operačních programů na léta 2014 až 2020 a ke koncentrovanějšímu zaměření intervenčních oblastí. O počtu operačních programů bude rozhodovat vláda ČR v nejbližších týdnech.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...