Ochrana osobních údajů

Tato stránka popisuje, jakým způsobem společnost Vydavatelství Nová média, s. r. o., jakožto provozovatel tohoto webu, pracuje s osobními údaji jeho uživatelů v souladu se zákony a nařízeními platnými v České republice a Evropské unii.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je společnost Vydavatelství Nová média, s. r. o., se sídlem Výstaviště 1, 603 00 Brno, IČ: 02390132, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spis C 81175.

Rozsah zpracovávaných údajů

Disponujeme výhradně osobními údaji, které nám vy sami poskytnete v rámci provedení registrace k některé z našich služeb. V případě soukromých osob jde nejčastěji o e-mail, heslo (v zašifrované podobě) a dále jméno, příjmení, telefonní číslo a poštovní adresu, pokud nám byly tyto údaje vámi poskytnuty. V případě, že jako soukromá či právnická osoba využijete některé z našich placených služeb, evidujeme takto získané běžné fakturační a platební údaje.

V rámci vašeho využívání našich on-line služeb jsou automaticky zaznamenávány také standardní elektronické informace nezbytné pro jejich fungování, jako je IP adresa zařízení, ze kterého k našim službám přistupujete a dále informace získávané prostřednictvím souborů cookies, včetně externích služeb pro zobrazování reklamy (Ad Manager) a statistické vyhodnocování návštěvnosti (Analytics).

Způsob získávání údajů

Disponujeme především těmi osobními údaji, které nám sami poskytnete při vyplnění registračních a objednávkových formulářů či anket, přičemž vždy vyjadřujete souhlas s využitím vašich osobních údajů popsanými způsoby při jejich odevzdání.

Důvody pro zpracovávání údajů

Zpracováváme výhradně osobní údaje, které jsou nezbytné k naplnění účelu či fungování dané služby, pro kterou jste nám tyto osobní údaje poskytli. Takovou službou je mj. váš uživatelský účet či firemní uživatelský účet na našem webu, vaše předplatné našich médií, váš přístup na námi pořádané konference apod. Vaše kontaktní a fakturační údaje slouží pro účely veškerých plateb a vyúčtování, vaše poštovní adresa pro účely zasílání našich časopisů a publikací; dále zpracováváme údaje za účelem statistického vyhodnocování našich mediálních aktivit, za účelem zasílání obchodních sdělení, newsletterů a elektronické emailové komunikace, za účelem vymáhání případných pohledávek a pro případ soudních sporů, či na základě zákonných nařízení k předcházení trestné činnosti. Osobní údaje poskytnuté ze strany našich obchodních partnerů pak zpracováváme pro veškeré účely našeho vzájemného obchodního styku.

Přístup k osobním údajům

Zabezpečení vašich osobních údajů, které spravujeme, je pro nás prioritou. Pokud je s kýmkoliv sdílíme, vždy výhradně v nutném rozsahu a z důvodů, které jsou nezbytné pro poskytnutí vámi objednané služby. Všichni naši partneři jsou smluvně vázáni k ochraně veškerých vašich údajů, které jsme jim v rámci plnění služby zpřístupnili.

K vašim osobním údajům tak v kontrolovaném režimu mohou mít přístup následující subjekty:

  • Pracovníci naší společnosti, kteří s vašimi osobními údaji pracují za účelem poskytování našich služeb a produktů.
  • Dodavatelé námi používaných IT, webových a databázových technologií.
  • Dodavatelé námi využívaných distribučních, předplatitelských a poštovních služeb.
  • Dodavatelé administrativních, účetních a bankovních služeb, které využíváme.
  • Orgány státní správy, pokud si na základě platných zákonů a nařízení vaše osobní údaje vyžádají.

Informace zaznamenávané prostřednictvím platformy pro zobrazování reklam a platformy pro vyhodnocování návštěvnosti, spravuje společnost Google. Bližší informace o způsobu zpracování údajů na straně provozovatele těchto služeb najdete na webech https://policies.google.com/technologies/partner-sites a https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Používání cookies

Při návštěvě našeho webu mohou být na vaše zařízení prostřednictvím internetového prohlížeče automaticky uloženy malé datové soubory, tzv. cookies, jejichž hlavním účelem je zpříjemnit vám používání webu například tím, abyste pokaždé znovu nemuseli zadávat heslo a přihlašovací jméno. Podobně jsou tyto cookies používány také pro potřeby měření a vyhodnocování návštěvnosti či optimalizaci zobrazovaných reklam. Soubory cookies nejsou nebezpečné a neobsahují žádné citlivé osobní údaje. Jejich používání můžete odmítnout příslušným nastavením vašeho internetového prohlížeče, na straně našeho webu to však pro vás může znamenat omezení jeho funkčnosti a použitelnosti.

Vymezení doby zpracovávání údajů

Není-li v případě vámi konkrétně uděleného souhlasu uvedeno jinak, má se za to, že vámi poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb z vaší strany a dále obvykle po dobu 12 měsíců od jejího skončení. V případě údajů nezbytných pro plnění daňových povinností osobní údaje archivujeme po dobu pěti let.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů konkrétně vyjadřujete kdykoliv od nás žádáte kteroukoliv z námi zajišťovaných služeb. Například se jedná o situace, kdy se registrujete jako uživatel nebo jako firemní uživatel na našem webu, když objednáváte předplatné našeho časopisu nebo když se registrujete na některou z námi pořádaných událostí.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni využívat i bez vašeho souhlasu, a to za účelem poskytnutí služeb či produktů, za účelem našich povinností vyplývajících ze závazných právních předpisů a na základě tzv. oprávněných zájmů. V těchto případech váš souhlas ke zpracování osobních údajů není vyžadován.

Zabezpečení údajů

K zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů v maximální míře používáme standardní technologie a způsoby, odpovídající současným možnostem. Naše systémy pravidelně aktualizujeme a dbáme na to, aby vyhovovaly vývoji bezpečnostních požadavků. Přenos informací mezi vaším internetovým prohlížečem a naším webem je šifrován.

Žádáme vás, abyste vyjma osobních údajů, o které vás sami požádáme v rámci objednávek a registrací k našim službám, případně ve formulářích k tomu přímo určených, nepublikovali vlastní osobní údaje ve veřejných částech našeho webu (například v komentářích pod články, v soukromých inzerátech mimo kontaktní formuláře apod.). Osobní údaje, které proti tomuto doporučení na náš web sami umístíte a učiníte je veřejně dostupnými, nebudou považovány za údaje, se kterými jsme povinni pracovat dle nařízení o ochraně osobních údajů.

Žádáme vás také o to, abyste pro přístup k vašemu účtu při registraci zvolili silné a jedinečné heslo a toto heslo pak důsledně chránili, čímž významně přispějete k zabezpečení údajů uložených ve vašem uživatelském profilu.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Váš dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním písemné žádosti na e-mail vydavatelstvi@novamedia.cz. V žádosti prosím uveďte vaše jméno a příjmení, dotčenou e-mailovou adresu (tj. adresu shodnou s vaší registrací na našem webu), důvod využití práva na výmaz a datum, ke kterému je vaše žádost odesílána. Odvoláním vašeho souhlasu nebude dotčeno další zpracovávání vašich údajů z důvodů nezbytných pro plnění smlouvy a oprávněného zájmu z naší strany. Stejně tak odvoláním vašeho souhlasu není nijak dotčeno oprávněné zpracování vašich osobních údajů před odvoláním vašeho souhlasu.

Práva související se zpracováním osobních údajů

Správce osobních údajů vám garantuje práva, která můžete uplatnit zasláním vaší oprávněné žádosti na e-mail vydavatelstvi@novamedia.cz nebo poštou na adresu Vydavatelství Nová média, s. r. o., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno. Jedná se o právo na informace o zpracování vašich osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7)

Máte-li ke zpracování vašich osobních údajů z naší strany jakékoliv otázky, kontaktujte nás na e-mailu vydavatelstvi@novamedia.cz.