Jak nejlépe využít dotační program „Vzdělávejte se pro stabilitu“?

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

V pondělí 17. září 2012 vzešel v platnost projekt Operačního programu Podnikání a inovace se jménem „Vzdělávejte se pro stabilitu“. Jeho hlavní náplní bude poskytování finanční pomoci firmám, nacházejícím se přechodně ve špatném ekonomickém stavu. Podívejme se, jaká jsou specifika tohoto projektu označovaného jako „Kurzarbeit po česku“ a jak se dá tento projekt využít.

Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti a kvalifikovanosti zaměstnanců, především malých a středních podniků. Firmy, které jsou v přechodně špatné finanční situaci a nemohou své stávající zaměstnance využít v plném rozsahu, mají možnost získat příspěvek z tohoto programu.

Příspěvek je určen na úhradu části mezd zaměstnanců a nákladů na vzdělávací aktivity, kterých se zaměstnanci zúčastní. Myšlenkou této podpory je plán, díky kterému se zaměstnanci budou dále kvalifikovat v čase, kdy pro ně nebude dostatek práce. Firmy budou moci díky tomuto programu, místo překotného propouštění již vyškolených odborníků, své zaměstnance udržet a dále vzdělávat. Vyhnou se tak možnosti špatného výběru při opětovném najímání nových pracovních sil.

Projektu se účastní zaměstnavatelé, kteří nemohou přechodně přidělovat svým zaměstnancům práci v rozmezí 20 až 60 % stanovené pracovní doby. Příspěvek není určen pro zaměstnavatele, kteří současně využívají podporu z projektu „Vzdělávejte se pro růst“. Dále není určen pro školy a jiná školská a vzdělávací zařízení a instituce, veřejnou správu, instituce služeb zaměstnanosti, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve, nadace a nadační fondy, sdružení a další.

Vzdělávání se mohou účastnit zaměstnanci, kteří jsou občany EU/EHP a Švýcarska, či jsou občany třetích zemí s trvalým pobytem na území ČR. Zapojit se nemohou zaměstnanci žadatele v provozovnách na území hlavního města Prahy.

Hlavní podmínkou pro přidělení příspěvku je výpadek pracovní doby zaměstnanců podniku v rozsahu 20 až 60 %. Foto: David Blumenkrantz

Postup získání příspěvku

Podnik mající zájem o získání příspěvku musí splňovat podmínky pro jeho přidělení. Hlavní podmínkou pro přidělení příspěvku je výpadek pracovní doby jeho zaměstnanců v rozsahu
20 až 60 %. Tím se rozumí, že zaměstnanci musí mít minimálně 2 dny a maximálně 4 dny v týdnu na čem pracovat.

Rozhodování o poskytnutí příspěvku má na starosti Úřad práce ČR a vychází z podkladů a informací, které zaměstnavatel doloží k žádosti.

Co všechno musí zaměstnavatel doložit se žádostí o příspěvek:

1) Žádost v tištěné či elektronické podobě.

  • Tištěná forma musí být podepsána statutárním zástupcem a odevzdána k místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR.
  • Součástí žádosti je i informace zda bude odborný rozvoj zaměstnanců probíhat pod vedením interního či externího lektora. V případě interního lektora je maximální hodinová mzda
    230 Kč/hod. V případě externího lektora musí zaměstnavatel provést průzkum trhu.
  • Žádost je ke stažení na www.portal.mpsv.cz

2) Seznam zaměstnanců navržených do odborného rozvoje.

  • Zaměstnavatel zde navrhne pracovníky vhodné pro prohloubení či zvýšení kvalifikace.

3) Čestné prohlášení, že v meziročním kvartálním srovnání tržeb k počtu zaměstnanců došlo k poklesu o více než 20 %.

4) Potvrzení o bezdlužnosti

Zaměstnavatel také může svůj záměr průběžně konzultovat s pracovníky pobočky příslušného Úřadu práce. Úřad práce po doručení všech potřebných dokumentů rozhodne o schválení podpory, přičemž se při schvalování rozhoduje dle následujících kritérií.

Kritérium Váha
Význam daného podniku v regionu 20 %
Konkurenceschopnost odvětví 10 %
Zhodnocení schopnosti obnovit výrobu 20 %
Přínos vzdělávací aktivity pro zaměstnance 20 %
Přiměřenost výsledků vzhledem k výši požadovaného příspěvku 30 %

Když máte štěstí a uspějete

Úřad práce ČR může žadatele podpořit, získá-li v rámci hodnocení alespoň 70 % bodů.

Po schválení žádosti, může zaměstnavatel s Úřadem práce uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku v rámci projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu“.

Poté musí zaměstnavatel vybrat poskytovatele vzdělávání dle pravidel, stanovených v odevzdané žádosti. Veškeré dokumenty související s výběrem školitele (výzva k předložení nabídek, objednávka, smlouva) musí zaměstnavatel doložit na Úřad práce nejpozději s prvním vyúčtováním.

Toto vyúčtování provádí jednou měsíčně, tak jako provádí vyúčtování mzdových nákladů zaměstnanců. Maximální měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance činí 31 000 Kč, včetně všech odvodů. Formuláře k vyúčtování nákladů jsou k dispozici na www.portal.mpsv.cz.

Příspěvek bude poté zpětně proplácen Úřadem práce na základě předloženého vyúčtování a evidence docházky zaměstnanců a to do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. V rámci čerpání příspěvku na odborná školení nesmí být příspěvek využíván k povinnému školení BOZP a dále nesmí školení probíhat formou e-learningu.

Firma může touto cestou překlenout obtížné období nepřesahující dobu 6 měsíců. Ve zvláštních případech až 12 měsíců.

Pro více informací můžete navštívit: https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/projekt_vzdelavejte_se_pro_stabilitu~

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...