Analýza: Vývoj cen v zahraničním obchodu v roce 2012

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Český statistický úřad zveřejnil data indexů cen v zahraničním obchodu v posledním čtvrtletí loňského roku a také za celý rok 2012. Ve 2. díle vám přinášíme data za celý rok 2012.

Čtěte také analýzu vývoje cen ve 4. čtvrtlení roku 2012:
Analýza: Vývoj cen v zahraničním obchodu ve 4. čtvrtletí 2012

V průměru za celý rok 2012 se vývozní ceny zvýšily o 2,9 % (za rok 2011 o 1,7 %), dovozní ceny se zvýšily o 4,2 % (za rok 2011 o 4,3 %).

Ve vývozu se z významnějších skupin zvýšily ceny chemikálií o 4,8 %, průmyslového spotřebního zboží o 4,0 %, potravin o 3,9 %, ostatních surovin o 3,5 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 2,8 %. Nejvíce klesly ceny minerálních paliv o 2,4 %.

V dovozu se významně zvýšily ceny minerálních paliv o 15,7 % (v roce 2011 o 24,4 %), potravin o 6,7 %, chemikálií o 3,6 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 2,7 %. Snížily se pouze ceny ostatních surovin o 2,6 %.

Směnné relace dosáhly v úhrnu v roce 2012 hodnoty 98,8 % (v roce 2011 činily 97,5 %) a již třetím rokem byly negativní.

Meziroční kurzově očištěné indexy cen zahraničního obchodu

ČSÚ počítá také meziroční indexy cen zahraničního obchodu očištěné o kurzové vlivy. Postupuje se tak, že ceny v cizích měnách vykázané za aktuální měsíc jsou přepočteny na české koruny kurzem stejného měsíce minulého roku. Spolu s cenami vykazovanými v CZK vstupují do výpočtu váženého průměru. Tento kurzově očištěný bazický cenový index je vztažen k neočištěnému bazickému cenovému indexu stejného měsíce minulého roku, tím je spočten meziroční očištěný cenový index. Rozdíly mezi očištěnými a neočištěnými cenovými indexy mohou být značné, dobře viditelné jsou z grafu číslo 6 a 7 například v únoru 2009.

Použitá metoda z řady praktických důvodů neumožňuje 100 % kurzové očištění, protože všechny realizace v cizích měnách nejsou v cizích měnách vykazovány; tento podíl činí do 30 %. Z uvedeného vyplývá, že při plném kurzovém očištění by se rozdíly mezi publikovanými cenovými indexy a kurzově očištěnými cenovými indexy dále zvětšovaly.

Z výše popsaných kurzově očištěných indexů lze vytvořit také kurzově očištěný rozklad přírůstků indexů cen. Tabulka 1 na straně 9 uvádí publikovaný a kurzově očištěný rozklad přírůstků indexů cen vývozu a dovozu, s rozšířením o nejvýznamnější dvoumístné skupiny SITC 7. Tento rozklad dobře ilustruje, kolika procentními body každá skupina „kurzově přispívala“ do indexu.

Obecně platí, že kurzový vliv snižuje cenové indexy zahraničního obchodu, pokud koruna v úhrnu proti zahraničním měnám posiluje. Naopak kurzový vliv působí na zvyšování indexů cen, pokud koruna v úhrnu proti zahraničním měnám oslabuje. Z následujících grafů číslo 6 a 7 je patrné, jak významně kurzový vliv působil na výši indexů cen vývozu a dovozu.

Z grafu číslo 9 je patrné působení kurzového vlivu na meziroční směnné relace.

Graf číslo 10 ukazuje vývoj hodnoty směnných relací, pokud by ze sledování byla vyloučena skupina minerálních paliv.

V grafu číslo 10 můžeme pozorovat, že minerální paliva zvyšovala celkovou hodnotu meziročních směnných relací od ledna 2009 do listopadu 2009. Nejvíce patrné je to právě ve druhém a třetím čtvrtletí 2009. Ve 4. čtvrtletí 2009 se situace začala obracet a od prosince 2009 minerální paliva už směnné relace snižovala. Souvisí to pochopitelně s vývojem cen na světových trzích, zejména ropy. Dovozní ceny, které mají proti cenám vývozním vyšší podíl surovin, reagují citlivěji na cenové turbulence. Při růstu cen surovin se proto směnné relace zpravidla snižují a naopak při poklesu cen surovin směnné relace rostou.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...